Informații despre ajutorul pentru încălzirea locuințelor pentru iarna 2021-2022

imaginea utilizatorului admin
Trimis de admin la Mar, 09/14/2021 - 14:37

            Termenul până la care se pot depune cererile la primărie (compartimentul Asistență socială) este 15 octombrie, dacă doriți să beneficiați de ajutor pentru toate lunile de iarnă. Dacă nu depuneți cererea până pe data de 15 octombrie, nu-i nimic! Puteți depune în următoarea lună, însă nu veți primi ajutorul pentru încălzire și pentru lunile anterioare.  Acte necesare pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei 1) Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială; Anexa 1 la HG. 559/2017 2) Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei- copii după BI-CI;- certificatele de naştere ale copiilor;- certificatul de căsătorie;- hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;- actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator.3) Acte de venit:La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului (de exemplu cerere depusa in luna octombrie 2017 va fi completata cu veniturile aferente lunii septembrie, cererea care va fi depusă în luna noiembrie va fi completată cu veniturile aferente lunii octombrie).Categoriile de venituri nete realizate şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere:- drepturi provenite din salarii (salar net cu menţiunea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă, precum şi suma corespunyătoare), sau activitaţi independente;- indemniţii de şomaj, pensii, indemnizaţii speciale, indemnizaţia-stimulentul pentru cresterea copilului, indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap, venituri din dobânzi, venituri din activităţi agricole, alte drepturi etc;- veniturile obţinute din dobânzi.4) Acte de proprietate/chirie – copie xerox după actul de proprietate, ori actul de închiriere, comodat, folosinţă, pentru titular viza obligatorie pe buletin5) Factura de la furnizorul de agent termic / gaz metan / energie electric cu codul client pentru ajutoarele de încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, energie termică, pentru persoanele care au contract încheiat cu furnizorii. În cazul în care nu există contract încheiat decât cu asociaţia de proprietari sau locatari, se va completa cu codul de client al asociaţiei. Obs. Studenţii întreţinuţi de părinţi şi care locuiesc separat de aceştia, nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului, conform art.6 alin.1 lit.e din O.U.G. nr.70/2011.Copiii minori care locuiesc cu bunicii, iar părinţii locuiesc la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului, trebuie să aibă instituită măsura plasamentului sau a tutelei în favoarea bunicilor, altfel sunt consideraţi în întreţinerea părinţilor naturali, drept pentru care trebuie declarată şi suma în bani cu care aceştia contribuie la creşterea şi educarea lor. Potrivit www.avocatnet.ro, „ajutorul este dat pentru un singur sistem de încălzire, respectiv sistemul principal folosit de persoanele singure sau de familii. Vorbim aici, mai exact, despre acoperirea integrală sau parțială a costurilor cu energia termică în sistem centralizat, energia electrică, gazele naturale sau lemnele, cărbunii, combustibilii petrolieri. Pentru a putea obține ajutorul, veniturile solicitanților trebuie să fie sub anumite niveluri stabilite prin OUG 70/2011. Spre finalul lui 2020, pragul de venituri până la care se acordă ajutorul pentru încălzire a fost majorat la 800 de lei. Astfel, în cazul energiei termice, ajutorul poate fi obținut de familiile cu un venit net mediu lunar pe membru de până la 800 de lei și de persoanele singure cu un venit net mediu lunar de maximum 1.082 de lei. Valoarea acoperită de autorități din costul de încălzire scade sau crește în funcție de venitul net mediu lunar. În cazul ajutoarelor pentru gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, limita maximă a venitului net mediu lunar pe persoană (persoana singură sau membrul de familie) trebuie să fie, în principiu, de cel mult 800 de lei. Chiar dacă cererile pentru ajutor trebuie depuse până pe 15 octombrie 2021, acestea pot fi depuse și ulterior. Totuși, în aceste cazuri, ajutorul nu se va acorda pentru toate cele cinci luni de sezon rece, ci în funcție de lunile rămase la momentul depunerii cererii.”

Emitent (Compartiment):