Informații despre ajutorul pentru încălzirea locuinței (sezonul noiembrie 2019 - martie 2020)

Se citește în
5 minute
Ai citit

Informații despre ajutorul pentru încălzirea locuinței (sezonul noiembrie 2019 - martie 2020)

Octombrie 10, 2019 - 18:35
Publicat:

Instrucțiuni de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Măsura de sprijin, suportată din bugetul de stat și/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili cu venituri situate până la un prag stabilit de lege și care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței.

Ajutorul se acordă pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale și lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat;

Cine poate beneficia

 1. Familiile şi persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 750 lei.
 2. Familie - soțul, soția, precum și alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relații de rudenie, care au același domiciliu ori reședința și/sau care locuiesc și gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței;
 3. Persoană singură - persoană care a împlinit vârstă de 18 ani, care locuiește singură și nu se mai află în întreținerea părinților, precum și persoană cu vârstă cuprinsă între 16 și 18 ani, care locuiește și se gospodărește singură și are capacitate de exercițiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată.
 4. Locuința de domiciliu sau de reședința- construcția cu destinația de locuința aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia exercită un drept de folosință în condițiile legii, situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței. Se asimilează locuinței de domiciliu sau reședinței și locuința de necesitate, precum și locuința socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată,

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor 

Venituri nete lunare/membru de familie

Gaze naturale

- Lei -

Lemne şi Cărbuni 

- Lei -

Energie electrică

- Lei -

<155 lei

262

54

240

155,1 lei-210 lei

190

48

216

210,1 lei-260 lei

150

44

192

260,1 lei-310 lei

120

39

168

310,1 lei-355 lei

90

34

144

355,1 lei-425 lei

70

30

120

425,1 lei-480 lei 

45

26

96

480,1 lei-540 lei 

35

20

72

540,1 lei-750 lei 

20

20

20 

Pentru familiile și persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri ajutorul lunar este de 58 lei.

Cine poate depune cererea

 • proprietarul locuinţei;

 • persoană care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de întreţinere;

 • titularul contractului de închiriere;

 • alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;

 • reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

Acte necesare pentru depunerea dosarelor

Pentru subvenţie încălzirea locuinţei cu lemne şi cărbuni

- Cerere și declarație pe proprie răspundere 

- adeverința rol și fisc 

- C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;

- Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;

- Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;

- Act proprietate / contract închiriere / comodat;

- Carte de identitate autoturism / motocicletă;

- Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masă), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizație

- Adeverință de venit de la DGFP pentru veniturile din activități independente;

- Adeverință instituție de învățământ în cazul burselor pentru elevi și studenți, cu excepția burselor de studiu, sociale și ,,Bani de liceu’’

- Dosar.

Pentru subvenţie încălzirea locuinţei cu Gaze naturale

-  Cerere și declarație pe proprie răspundere 

- adeverința rol și fisc 

- C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;

- Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;

- Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;

- Act proprietate / contract închiriere / comodat;

- Carte de identitate autoturism / motocicletă;

- Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masă), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizație;

- Adeverință instituție de învățământ în cazul burselor pentru elevi și studenți, cu excepția burselor de studiu, sociale și ,,Bani de liceu’’

- Adeverință de venit de la DGFP pentru veniturile din activități independente;

- Factură gaze (luna anterioară);

-  Dosar 

Pentru subvenţie încălzirea locuinţei cu Energie electrică

- Cerere și declarație pe proprie răspundere 

- adeverința rol și fisc 

- C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;

- Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;

- Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;

- Act proprietate / contract închiriere / comodat;

- Carte de identitate autoturism / motocicletă;

- Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masă), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizație;

- Adeverință instituție de învățământ în cazul burselor pentru elevi și studenți,

  cu excepția burselor de studiu, sociale și ,,Bani de liceu’’

- Adeverință de venit de la DGFP pentru veniturile din activități independente;

- Factură energie electrică (luna anterioară);

- Contract de furnizare energie electrică

- Dosar .

Obligațiile beneficiarilor

Beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei au obligația să anunţe la Primărie orice modificare intervenită în componenţa familiei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat.

Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri și declaraţii însoţită de actele care atestă modificarea, în termen de 5 zile de la producerea acestora.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei

Bunuri imobile

1. Clădiri sau alte spaţii locative în afară locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală;            

Bunuri mobile (aflate în stare de funcționare)

1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependențe precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

Depozite bancare

1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei, cu excepția dobânzii. 

Terenuri /animale şi/sau păsări

1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoană singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei.

Verificări și sancțiuni

Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzire primarii au obligaţia de a efectua lunar, la solicitarea agenţiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cerere pentru cel puţîn 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. Anchetele sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi.

În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, anchetele sociale se efectuează obligatoriu pentru toate situațiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la dată înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.

Dacă în urmă întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.

Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

Alte precizări

 1. Cererile se ridică de Biroul Asistență socială.
 2. Dosarele se depun începând cu dată 11 octombrie la Primăria orașului Podu Iloaiei.
 3. În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la dată de 20 a lunii respective şi începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după dată prevăzută mai sus.

__________

Temeiul legal al acordării ajutoarelor: OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, modificată şi completată de O.G. nr.27/2013 şi HG 920/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare ale OUG 70/2011.

Mai mult despre:

Mai multe știri din: