Monitorizare persoane cu handicap vârstnice

PREDA DANIELA – INSPECTOR

Acte necesare la întocmirea dosarului de asistent personal

Actele necesare în vederea angajării asistentului personal pentru persoana încadrată în grad de handicap grav:

a) cererea de angajare care cuprinde Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, se completează la depunerea actelor în original în vederea conformității până la data efectuării anchetei sociale în vederea angajării asistentului personal, dată ce va fi comunicată solicitantului de către inspectorul responsabil cu efectuarea anchetei sociale ;

b) acte de stare civilă pentru asistent personal: certificat de naştere, buletin/carte de identitate, certificat de căsătorie;
c) actul de examinare medicală emis de o institiţie sanitară competentă care să certifice starea de sănătate a asistentului personal şi aptitudinea sa de a presta activităţile solicitate în fişa postului (analize sange, plamâni, examen psihiatric);
d) certificat de handicap al asistentul personal, dacă este cazul;
e) actele de studii ale asistentului personal;
f) curriculum vitae pentru asistentul personal;
g) carnetul de muncă, iar dacă solicitantul nu a mai lucrat, va da o declaraţie pe propria răspundere în care să se specifice această situaţie;
h) decizie de încetare a raporturilor de muncă de la angajatorul anterior sau a indemnizaţiei de şomaj (acordul privind solicitarea de către instituție a deciziei de încetare a indemnizației de șomaj sau acordare indemnizație pentru concediu pentru creșterea copilului);
i) adeverinţă tip carte de muncă care sa ateste vechimea în muncă în perioada lucrată de la 01.01.2011;
j) cazierul judiciar sau acordul privind solicitarea de către instituție a cazierului judiciar;
k) extras de cont bancar;
l) certificatul de încadrare în categoria de persoană cu handicap grav al persoanei care necesită asistent personal sau acordul privind solicitarea de către instituție a certificatului de încadrare în categoria de persoană cu handicap grav;
m) acordul emis de către D.G.A.S.P.C. Iaşi cu privire la angajarea asistentului personal conform legii şi emis în baza certificatului de încadrare în grad de handicap sau acordul privind solicitarea lui de către instituție;
n) acte de stare civilă pentru persoana cu dizabilitate din care sa rezulte şi faptul ca isi are reşedinţa de domiciliu pe raza municipiului Iaşi: certificat de naştere, buletin/carte de identitate, certificat de căsătorie;
o) decizia de pensionare, dacă este cazul, a persoanei cu dizabilitate şi ultimul cupon de pensie sau declarație că acesta nu beneficiază de pensie sau indemnizație de invaliditate de la CJP;
p) acordul scris al familiei sau al susţinătorilor legali, în cazul persoanelor cu dizabilitate fără discernământ / acordul scris al persoanelor cu dizabilitate a căror deficienţă funcţională nu intră în categoria bolilor mentale, în care să se specifice opţiunea acestora în vederea angajării solicitantului în funcţia de asistent personal .

Actele necesare pentru  acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap grav 

Actele necesare pentru  acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap grav (persoane adulte):

– Certificat de încadrare în gradul grav de handicap + anexă (original);
– Acord pentru primirea indemnizației lunare de la DGASPC (original);
– Act de identitate al persoanei cu handicap (original);
– Decizie de pensie/Decizie asupra capacității de muncă + anexa în care se specifică gradul de invaliditate (original);
– Cupon de pensie din luna anterioară depunerii cererii (original);
– Act de identitate al curatorului/tutorelui, unde este cazul (original);
– Dispoziție sau sentință civilă de curatelă/tutelă definitivă, unde este cazul (original);
– Extras de cont (pe numele solicitantului – unde este cazul);