Urbanism


Adrian GRIGORIU - Consilier


Telefon: 0232740656 / int. 26

E-mail: poduiloaieiurbanism@gmail.com

 

Atributii:

-elibereaza certificate urbanism ;

-eliberează autorizaţii de construire;

- asigură relaţiile de lucru cu proiectanţii planurilor urbanistice: generale, zonale şi de detaliu (referate, prezentări în comisia de urbanism, eliberări avize);

- răspunde de aplicarea prevederilor PUG în municipiul Iaşi;

- răspunde de aspectul oraşului în domeniul reclamei comerciale, a aspectului vitrinelor, firmelor comerciale şi a afişajului;

- asigură relaţiile cu publicul, audienţe;

- face propuneri de amplasamente;

- repartizeaza categoriile de impozitare după străzi şi numere poştale;

- întocmeşte statisticile necesare referitor la autorizaţiile eliberate;

- eliberează duplicate după autorizaţii de construire existente în arhivă;

- ţine evidenţa şi eliberează adeverinţe referitor la denumirile de străzi şi numerele de case;

- întocmeşte documentaţia necesară atribuirii sau schimbărilor de denumiri potrivit legii;

- arhivarea - asigură păstrarea cărţii tehnice a construcţiei pentru toate obiectivele amplasate pe raza unităţii administrativ-teritoriale.

- întocmeşte proiecte de hotărâri şi caiete de sarcini pentru serviciul de urbanism şi arhitectură;

- se ocupă de regularizarea taxelor pentru eliberarea autorizaţiei de construire.

- întocmeşte teme de proiectare pentru sistematizare şi pentru obiective de investiţii ale primăriei supuse licitaţiilor pentru proiectare;

- participă şi semnează procesele verbale de recepţie la terminare şi/sau finalizare lucrări.


Organigrama Primăriei Podu Iloaiei